Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Quyết định 100/QĐ-BHXH ban hành quy trình về thanh toán điện tử song phương (TTĐTSP) giữa hệ thống BHXH Việt Nam và các hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM).

Theo đó, chữ ký số được sử dụng trong TTĐTSP giữa hai hệ thống là chữ ký số đang có hiệu lực được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng đã được cấp phép theo quy định.

Việc xác thực chữ ký số được quy định như sau:

– NHTM có trách nhiệm xây dựng ứng dụng để chứng thực chữ ký số của cơ quan BHXH và ngược lại.

– NHTM phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày khi có thay đổi cho cơ quan BHXH công thức chữ ký số, chứng thư số nhân danh của hệ thống mình và thời điểm áp dụng;

Ngược lại, cơ quan BHXH cũng phải thông báo bằng văn bản trước ít nhất 5 ngày khi có thay đổi cho NHTM công thức chữ ký số, chứng thư số nhân danh của hệ thống mình và thời điểm áp dụng trước khi có thay đổi.

– Hệ thống TTĐTSP giữa cơ quan BHXH và NHTM dùng 2 cặp khóa (độ dài khóa là 2048 bit):

+ Một cặp để ký/xác thực chữ ký;

+ Một cặp để mã hóa/giải mã nội dung thông điệp dữ liệu.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 100/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 17/01/2020.