Rate this post

Ngày 10/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 22/2021/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, có 05 mẫu Quyết định (QĐ), 02 mẫu Biên bản (BB) và 06 biểu mẫu sử dụng chung trong hoạt động kiểm tra và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể như sau:

+ QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) hàng hóa, dịch vụ (QĐ-KT);

+ QĐ sửa đổi, bổ sung QĐ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (QĐ-SĐBSKT);

+ QĐ về việc giao quyền ban hành QĐ kiểm tra (QĐ-GQ);

+ QĐ phân công công chức thực hiện biện pháp nghiệp vụ (QĐ-NV);

+ QĐ về việc kéo dài/gia hạn thời hạn thẩm tra, xác minh (QĐ-KDGH);

+ BB kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ (BB-KT);

+ BB xác minh/làm việc (BB-XMLV);

+ Báo cáo (BC-(số hiệu CC));

+ Đề xuất kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính. (ĐX-(số hiệu CC));

+ Phương án kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong SXKD hàng hóa, dịch vụ/Khám…theo thủ tục hành chính (PA);

+ Bảng kê (BK);

+ Phụ lục (PL);

+ Sổ nhật ký công tác.

Thông tư 22/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 và thay thế Thông tư 26/2013/TT-BCT ngày 30/10/2013, Thông tư 08/2018/TT-BCT ngày 02/5/2018.