Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Úc về tình hình vi phạm quy định trong nhập khẩu  hàng hóa vào Úc trong tháng 06/2019. Cụ thể:

Trong tháng 06/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 04 trường hợp vi phạm trong tháng 06/2019.

  1. Kiểm tra vi sinh và chất gây dị ứng

Việt Nam có 02 trường hợp vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
5/06/2019 Kashmiri chilli powder Ấn Độ Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
11/06/2019 Frozen cooked prawns Việt Nam Standard plate count 700 000, 10 000, 6 000, 110 000, 140 000 cfu/g CRU 03/2019
13/06/2019 Chocolate halawa Saudi Arabia Salmonella Detected /125g SES 05/2014
17/06/2019 Frozen cooked vannamei prawns Việt Nam Standard plate count 100 000, 110 000, 120 000, 340 000, 8 200 cfu/g CRU 03/2019
14/06/2019 Marinara mix Malaysia Salmonella Detected /125g MSM 11/2018
16/05/2019 Frozen cooked vannamei prawn meat Trung Quốc Standard plate count 240 000, 360 000, 270 000, 240 000, 630 000 cfu/g CRU 03/2019
27/06/2019 Tahini halawah Syria Salmonella Detected /125g SES 05/2014
25/06/2019 Kashmiri chilli powder Ấn Độ Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
6/06/2019 Cassava chips Ấn Độ Hydrocyanic acid 11 mg/kg CAS 09/2016
13/06/2019 Dried fish keeramin Sri Lanka Histamine 700 mg/kg HIS 12/2016
17/06/2019 Kelp knots Trung Quốc Iodine 3 400 mg/kg BSW 12/2016
17/06/2019 Kelp sheets Trung Quốc Iodine 4 600 mg/kg BSW 12/2016
24/06/2019 Tapioca chips Ấn Độ Hydrocyanic acid 11 mg/kg CAS 09/2016
24/06/2019 Nut crackers spicy coated fried peanuts Ấn Độ Aflatoxin 0.023 mg/kg NUT 11/208
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên
    Việt Nam có 02 trường hợp vi phạm.
Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
5/06/2019 Mung dhal Myanmar Chlorpyrifos 0.03 mg/kg FSC 1.4.2
5/06/2019 Mung chilka split Myanmar Chlorpyrifos 0.19 mg/kg FSC 1.4.2
7/06/2019 Frozen seasoned flying fish roe Nhật Bản Additive E127 (erythrosine) Not permitted in this food   FSC 1.3.1
6/06/2019 Confectionery Pháp Patented blue v (E131) Not permitted in this food   FSC 1.3.1
3/06/2019 Dried seedless red dates Trung Quốc Propargite 0.07 mg/kg FSC 1.4.2
11/06/2019 Fresh lychee Trung Quốc Azoxystrobin Difenoconazole Dimethomorph  Indoxacarb 0.55      0.73        0.96   0.12 mg/kg FSC 1.4.2
4/06/2019 Frozen dried longan Thái Lan Carbendazim 0.053 mg/kg FSC 1.4.2
12/06/2019 Tea biscuits Serbia Vitamin C,  Phosphorus Not permitted in this food   FSC 1.3.2
11/06/2019 Fresh lychee Trung Quốc Azoxystrobin    Chlorphrifos    Cypermethrin     Difenoconazole     Dimethomorph     Indoxacarb 1.2     0.33    0.43     0.84     0.73     0.068 mg/kg FSC 1.4.2
13/06/2019 Green chilli Việt Nam Chlorpyrifos Difenoconazole    Propiconazole     Tebuconazole  0.2     0.23     0.16    0.095 mg/kg FSC 1.4.2
13/06/2019 Red chilli Việt Nam Chlorpyrifos Difenoconazole  Propiconazole   Tebuconazole   Metalaxyl  0.1    0.22    0.17    0.15    0.14 mg/kg FSC 1.4.2
17/06/2019 Masala curry powder Nam Phi Irradiated chilli,  Irradiated mustard Not a permitted treatment for this food   FSC 1.5.3
19/06/2019 Fresh chilli Ấn Độ Tebuconazole 0.07 mg/kg FSC 1.4.2
25/06/2019 Frozen cowpeas Fiji Acephate Methamidophos 0.31     0.098 mg/kg FSC 1.4.2
12/06/2019 Indian flat beans Ấn Độ Carbendazim 0.05 mg/kg FSC 1.4.2
26/06/2019 Wheaten flour Đài Loan Vitamin C Not permitted in this food   FSC 1.3.1
28/06/2019 Cut hyacinth beans Ấn Độ Profenofos 0.09 mg/kg FSC 1.4.2
31/05/2019 Pilchards in hot chilli sauce Nam Phi Irradiated cayenne pepper Not a permitted treatment for this food   FSC 1.5.3

Trân trọng,