Rate this post

Tổng cục Thuế có Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 hướng dẫn Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử.

Tại Luật Quản lý thuế và Nghị định hướng dẫn Luật đã có quy định về việc Cơ quan thuế có trách nhiệm tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử;

CSDL này phục vụ công tác quản lý thuế và được cung cấp cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để thay thế hóa đơn giấy trong công tác quản lý.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 Quy chế mẫu về việc trao đổi thông tin Hóa đơn điện tử giữa Tổng cục Thuế/Cục Thuế/Chi cục Thuế/Chi cục Thuế khu vực và Cơ quan/Tổ chức bên ngoài.

Mục đích ban hành Quy chế mẫu nhằm hướng dẫn cơ quan thuế các cấp thực hiện thống nhất việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo quy định;

Đồng thời, tổ chức triển khai công tác thu thập thông tin về sai phạm liên quan đến hóa đơn điện tử từ các cơ quan/tổ chức bên ngoài phục vụ công tác quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Xem chi tiết nội dung Quy chế mẫu trao đổi thông tin hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Công văn 1727/TCT-QLRR ngày 23/5/2022.