Rate this post

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Theo đó, Thông tư 116/2020 ban hành kèm theo Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng.

Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020 để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư 116/2020 còn ban hành 04 mẫu Quy chế sau đây:

– Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

– Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

– Mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

– Mẫu Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Thông tư 116/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.