Rate this post

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 01/2021/QĐ-TTg Danh mục và Nội dung danh mục Dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Danh mục).

Theo đó, Danh mục gồm 5 cấp (Phụ lục I):

– Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 2 chữ số từ 01 đến 12;

– Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 4 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bàng 5 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mà hóa bằng 6 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 7 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng.

Nội dung Danh mục giải thích rõ những dịch vụ xuất, nhập khẩu gồm khái niệm, nhận dạng các hoạt động xuất, nhập khẩu dịch vụ, dịch vụ thuộc phạm vi, không thuộc phạm vi thống kê dịch vụ xuất, nhập khẩu (Phụ lục II).

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.