Rate this post

Ban chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo đó, đề ra 07 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, cụ thể như sau:

– Hoàn thiện thể chế, chính sách chung về đầu tư nước ngoài.

– Hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư.

– Hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm bảo hộ và đề cao trách nhiệm của nhà đầu tư.

– Hoàn thiện thể chế chính sách quản lý, giám sát đầu tư.

– Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài.

– Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội đối với đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết nội dung tại Nghị quyết 50-NQ/TW được ban hành ngày 20/8/2019.