Rate this post

Đây là nội dung được nêu tại Quyết định 2837/QĐ-BCT về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công  tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, 06 mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công  tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 bao gồm:

– Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phù hợp với yêu cầu thực tế và sự phát triển của ngành;

– Nâng cao toàn diện nhận thức của cộng đồng về pháp luật kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Cải tiến và ứng dụng công nghệ thồng tin trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

– Nâng cao trách nhiệm và vai trò của cơ quan quản lý tại mỗi địa phương trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên phạm vi địa bàn.

Quyết định 2837/QĐ-BCT có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2020.