Rate this post

Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư công 2019 ngày 13/6/2019 với nhiều nội dung nổi bật. 

Theo đó, các nhiệm vụ, dự án không phải quyết định chủ trương đầu tư bao gồm:

– Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư;

– Nhiệm vụ quy hoạch;

– Dự án đầu tư công khẩn cấp;

– Dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia;

– Dự án thành phần thuộc dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

Ngoài ra, bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình dự án của Chính phủ như sau:

Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các CQNN, ĐVSN công lập dành để đầu tư phù hợp với quy định về quyền tự chủ tài chính.

Luật Đầu tư công 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.