Rate this post

Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Theo đó, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản giao dịch điện tử bằng một trong 03 cách sau:

– Cách 1: Người nộp thuế đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử.

– Cách 2: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đồi với trường hợp cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dự kiến áp dụng trong tháng 2/2021).

– Cách 3: Người nộp thuế đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Các bước thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021.