Tin tức mới :
Văn bản pháp luật mới » Văn bản pháp luật mới
Toàn bộ chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9/2017
Doanh nghiệp
1. Quyết định 31/2017/QĐ-TTg về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
2. Quyết định 32/2017/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 24/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2017
Đầu tư
1. Thông tư 75/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 05/09/2017
2. Thông tư 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Thương mại
1. Quyết định 34/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
2. Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 11/09/2017
3. Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 19/09/2017
4. Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 30/09/2017
Xuất nhập khẩu
1. Thông tư 11/2017/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Ngày hiệu lực: 11/09/2017
2. Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 30/09/2017
Tiền tệ - Ngân hàng
1. Thông tư 06/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2014/TT-NHNN quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
2. Thông tư 21/2017/TT-BLĐTBXH về sửa đổi Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 22/09/2017
3. Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
Ngày hiệu lực: 25/09/2017
4. Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày hiệu lực: 30/09/2017
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. Quyết định 21/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
2. Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
3. Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
4. Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017-2018
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
5. Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
6. Nghị quyết 51/2017/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
7. Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm học 2017-2018
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
8. Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
9. Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
10. Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
11. Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 15/09/2017
Chứng khoán
1. Thông tư 10/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 234/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Bảo hiểm
1. Thông tư 182/2017/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp Quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
Ngày hiệu lực: 18/09/2017
Kế toán - Kiểm toán
1. Quyết định 08/2017/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước
Ngày hiệu lực: 28/09/2017
2. Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN về Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
Ngày hiệu lực: 29/09/2017
Lao động - Tiền lương
1. Quyết định 26/2017/QĐ-UBND về danh mục nghề và quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
2. Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Long An kèm Quyết định 27/2016/QĐ-UBND
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
3. Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày hiệu lực: 01/09/2017
4. Thông tư 20/2017/TT-BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Đường ống dẫn hơi nước và nước nóng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày hiệu lực: 11/09/2017
5.
Đăng nhập hội viên
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CBA hành khúc: Đến với CBA
Next Previous
2/5

Cty TNHH Thực phẩm XK Nam Hải

2/5

02/5

Cty Lương Thực Sông Hậu

02/5

08/5

Cty TNHH MTV TVBD & DDNT Lee Lee

08/5

09/5

Cty CP Liên hiệp Kim Xuân

09/5

09/5

Cty TNHH MTV Công Nghệ Tâm Loan

09/5

10/5

VPĐD Cty CP Kết nối DL Đất Phù Sa

10/5

14/5

Cty TNHH Trung Sơn Alpha

14/5

15/5

NH TMCP Đông Nam Á-CN Cần Thơ

15/5

17/5

Ngân hàng TNHH Indovina-CNCT

17/5

Tin trong ngày (RSS)
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •   
  •